KSZTAŁTOWANIE KADR NAUKOWYCH


PRACE DOKTORSKIE Z OSTATNICH LAT

Usuwanie z wody rozpuszczonych substancji organicznych na magnetycznej żywicy jonowymiennej MIEX DOC. Autor: Wojciech Bystrzyński. Praca obroniona w 2012 r. Promotor: prof. dr hab. inż. Z. Heidrich

Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne decydujace o wyborze strategii przeróbki komunalnych osadów ściekowych. Autor: Aleksander Suszyński. Praca obroniona w 2012 r. Promotor: prof. dr hab. inż. Z. Heidrich

Test poboru fosforu jako narzędzie do szacowania udziału bakterii denitryfikujących w populacji bakterii akumulujących fosfor. Autorka: Aleksandra Cyganecka. Praca obroniona w 2011 r. Promotor: dr hab.inż. J. Podedworna, prof. PW

Charakterystyka ilościowa i jakościowa wód osadowych oraz studium możliwości ich podczyszczania z zastosowaniem metody SHARON®. Autorka: Justyna Ryzińska. Praca obroniona w 2009 r. Promotor: prof. dr hab. inż.  Z. Heidrich

Efektywność oczyszczania ścieków w naprzemiennych warunkach tlenowych w jednozbiornikowym przepływowym reaktorze membranowym. Autorka: Ewa Witkowska. Praca obroniona w 2007 r. Promotor: dr hab. inż. J. Podedworna, prof. PW

Ocena zawodności kanalizacji deszczowej dla potrzeb analizy ryzyka. Autor: Marcin Leśniewski. Praca obroniona w 2007 r. Promotor: prof. dr hab. inż. M. Kwietniewski

Analiza niezawodności kanalizacji podciśnieniowej na podstawie badań eksploatacyjnych wybranych systemów. Autorka: Katarzyna Miszta-Kruk. Praca obroniona w 2006 r. Promotor: prof. dr hab. inż. M. Kwietniewski

Monitoring sieci wodociągowej dla potrzeb oceny niezawodności dostawy wody o wymaganej jakości. Autor: Mirosław Sudoł. Praca obroniona w 2005 r. Promotor: prof. dr hab. inż. M. Kwietniewski

Wybór systemu lokalnej Stacji Doczyszczania Wody dla potrzeb budynków użytkowania zbiorowego. Autor: Maciej Malarski. Praca obroniona w 2009 r. Promotor: Profesor dr hab. inż. Z. Heidrich

Zakres stosowalności tlenowej i beztlenowej stabilizacji osadów komunalnych. Autorka: Agnieszka Halicka. Praca obroniona w 2008 r. Promotor: prof. dr hab. inż Z. Heidrich

Efektywność usuwania związków węgla, azotu i fosforu w reaktorze porcjowym ze złożem zawieszonym. Autorka: Monika Żubrowska-Sudoł. Praca obroniona w 2003 r. Promotor: prof. dr hab. inż. Z. Heidrich

Model matematyczny sieci wodociągowej na potrzeby projektowania i analizy jej działania. Autor: Mariusz Smolarkiewicz. Praca obroniona w 2001 r. Promotor: prof. dr hab. inż. S. Biedugnis

Wpływ wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych na koszty ich oczyszczania. Autor: Grzegorz Stańko. Praca obroniona w 2003 r. Promotor: prof. dr hab. inż Z. Heidrich

Racjonalny zakres stosowania wstępnego chemicznego oczyszczania ścieków miejskich. Autorka: Agnieszka Kubera. Praca obroniona w 2003 r.  Promotor: prof. dr hab. inż. Z. Heidrich

Model matematyczny systemów oczyszczania ścieków komunalnych i przeróbki osadów. Autor: Piotr Wolski. Praca obroniona w 2003 r . Promotor: prof. dr hab. inż. S. Biedugnis

Modele optymalizacyjne systemów wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na przykładzie regionu płockiego. Autor: Paweł Podwójci. Praca obroniona w 2001 r.  Promotor: prof. dr hab. inż. S. BiedugnisPRACE DOKTORSKIE REALIZOWANE

Ocena wpływu wybranych metod dezintegracji na zmianę właściwości filtracyjnych osadów ściekowych. Autorka: Agnieszka Bisak.  Promotor: dr hab.inż. J. Podedworna, prof. PW

Analiza niezawodności otwartego systemu chłodzenia w elektrowni konwencjonalnej na przykładzie elektrowni Połaniec. Autorka: Julia Trymucha. Promotor: prof. dr hab. inż. M. Kwietniewski

Model dynamiczny rozprzestrzeniania się wybranych substancji w sieciach wodociągowych. Autor: Andrzej Czapczuk. Promotor: prof. dr hab. inż. S. Biedugnis

Modelowanie komputerowe systemów oczyszczania ścieków komunalnych. Autor: Sebastian Zieliński. Promotor: prof. dr hab. inż. S. Biedugnis

Utlenianie kwasów humusowych obecnych w wodach podziemnych do form podatnych na biodegradację w filtrach biologicznie aktywnych. Autorka: Magdalena Kędzierska. Promotor: prof. dr hab. inż. Z. Heidrich

Symulacja wraz z wizualizacją zewnętrznych sieci kanalizacyjnych dla stanów ustalonych. Autorka: Marzena Lisiecka-Kowalska. Promotor: prof. dr hab. inż. S. Biedugnis

Optymalizacja ekonomiczna wpływu ryzyka wystąpienia awarii technicznej przykładowego obiektu gospodarki komunalnej na bezpieczeństwo ekologiczne. Autorka: Dorota Regulska. Promotor: prof. dr hab. inż. S. Biedugnis

Wspomagane komputerowo zarządzanie wybranymi systemami zaopatrzenia w wodę terenów miejskich. Autorka: Elżbieta Świętoń-Moczulska. Promotor: prof. dr hab. inż. S. Biedugnis

Zdezintegrowane mechanicznie osady ściekowe jako źródło węgla organicznego do wspomagania usuwania ze ścieków związków biogennych. Autorka: Justyna Walczak. Promotor: dr hab. inż. M. Żubrowska-Sudoł, prof. PW

Wpływ stężenia tlenu na efektywność i przebieg usuwania biogenów  w reaktorach porcjowych. Autorka: Katarzyna Sytek-Szmeichel. Promotor: dr hab.inż. J. Podedworna, prof. PW