STUDIA PODYPLOMOWE


STUDIA PODYPLOMOWE

UZDATNIANIE WODY, OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW

Kierownik Studium – dr inż. Katarzyna Umiejewska

katarzyna.umiejewska@is.pw.edu.pl


Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej organizuje dwusemestralne Studia Podyplomowe z zakresu uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów. Wiedza uzyskana na zajęciach powinna przyczynić się do lepszej realizacji zadań otrzymywanych przez Słuchaczy w miejscach ich zatrudnienia.

Zajęcia obejmują 210 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w dwunastu sesjach (piątek i sobota). Koszt Studiów wynosi 4500 zł w przypadku płatności jednorazowej lub w przypadku płatności w dwóch ratach, po 2250 zł za każdy semestr.

Studia kończyć się będą pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym. Po ukończeniu Studiów jego absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 

Adresaci Studiów

 Studia adresowane są dla absolwentów studiów wyższych, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę, w szczególności do kadry inżynierskiej zatrudnionej w:

 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej;
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji;
 • zakładach przemysłowych;
 • organach administracji państwowej;
 • zakładach uzdatniania wody.

 

Program

 Zakres tematyczny zajęć obejmować będzie:

 • wybrane zagadnienia z hydrauliki i hydromechaniki;
 • współczesne problemy chemii wody i ścieków;
 • wybrane zagadnienia z biologii sanitarnej;
 • elementy biotechnologii;
 • wybrane zagadnienia z technologii wody, ścieków i osadów ściekowych z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technologicznych;
 • technologię unieszkodliwiania odpadów;
 • urządzenia do oczyszczania wody, ścieków i przeróbki osadów
 • odnowę wody ze ścieków;
 • zasady gospodarowania wodą i ściekami w zakładach przemysłowych;
 • modelowanie i optymalizację systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Zasady naboru 

Rejestracja kandydatów odbywa się poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: https://rekrutacja.pw.edu.pl.

Dodatkowo należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • wygenerowany elektronicznie wniosek o przyjęcie na studia;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów;
 • kopię dowodu osobistego.

 

Informacji szczegółowych udziela Sekretarz Studiów Podyplomowych

mgr Magdalena Woźniak  w siedzibie Wydziału Inżynierii Środowiska ul. Nowowiejska 20

pok. 414A lub telefonicznie pod numerem 22 234 53 51

(e-mail: magdalena.wozniak@is.pw.edu.pl).