SIECI


Study of evaluation of technical conditio and modernistation of water distribution system’s pumping stations pipeline in UNIPETROL Litvinov. Część B.

Praca wykonana na zamówienie Unipetrol RPA, ORLEN Group 436 70 Litvinov, Zalusi 1.  Czechy. Zwierzchowski R. (kierownik zespołu), Kwietniewski M., Niemyjski O., Chorzelski M., Chudzicki J., Falaciński P., Pachocki M. Warszawa, 2016.

 

Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii i Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4  Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 2011 – 2015.

Projekt składa się z 9 zadań obejmujących opracowanie założeń i metodyk: wdrażania  GIS, oceny awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tworzenia modeli numerycznych obu sieci, systemu monitoringu obu sieci, zdalnego odczytu wodomierzy, systemu ograniczania strat wody, centralnej dyspozytorni ruchu

Zakończono I Etap projektu „Prace Badawczo-Rozwojowe” realizowany w Zespole: Kwietniewski M., (kierownik zespołu), Kowalska B.(Politechnika Lubelska), Chudzicki J., Kowalski D.(Politechnika Lubelska), Miszta-Kruk K., Musz A. (Politechnika Lubelska). Projekt został wyróżniony w grupie najbardziej nowatorskich i innowacyjnych projektów realizowanych w tym programie w skali kraju.

 

Przygotowanie założeń i wdrożenie Programu Efektywnego Zarządzania Systemem Wodociągowym i Kanalizacyjnym w Józefowie 

Projekt na zlecenie Hydrosfera Józefów sp. z o.o. Józefów,  Zespół autorów: Kwietniewski M., Chudzicki J., Miszta-Kruk K.

 

Opinia techniczna dotycząca przepływomierza ultradźwiękowego Q-Eye PSC MT HV MT 0309 firmy Hydrovision. 

Praca wykonana na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki w 2015 r. Autor: Chudzicki J.

 

Ekspertyza dotycząca drgań przewodów tłocznych  wychodzących z pompowni OPRS w ul. Koszykową w Zakładzie Wodociągu Centralnego MPWiK w  Warszawie.

Praca wykonana na zamówienie MPWiK w m st Warszawie S.A. w 2012r. Autorzy: Kwietniewski M. (kierownik zespołu), Błaszczyk P., Chudzicki J., Malesińska A.

 

Ekspertyza w sprawie przykrycia Kanału Wawerskiego na odcinku od ul. Klimontowskiej do ul. Wyczółkowskiego w Warszawie dzielnica Wawer.

Praca wykonana na zamówienie MPWiK w m st Warszawie S.A. w 2010r. Autorzy:. Błaszczyk P. (kierownik zespołu), Kwietniewski M., Malesińska A., Miszta-Kruk K., Nowakowska-Błaszczyk A.