PODRĘCZNIKI, SKRYPTY


 • Apolinarski M., Bartkiewicz B., Wąsowski J. Ćwiczenia laboratoryjne z technologii ścieków (skrypt), Oficyna Wydawnicza PW, Wyd.I, Warszawa 2001.
 • Apolinarski M., Perchuć M., Wąsowski J. Procesy jednostkowe w technologii wody –laboratorium (skrypt), Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2008.
 • Bartkiewicz B., Umiejewska K. Oczyszczanie ścieków przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wyd.I, Warszawa 2010.
 • Berger M., Ways M. Poszukiwania przecieków sieci wodociągowych, Wyd. „Seidel-Przywecki” Sp.z o.o, Warszawa 2003.
 • Biedugnis S. Metody informatyczne w wodociągach i kanalizacji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, Wyd. I, 1996, Wyd. II, 1998.
 • Biedugnis S.,Podwójci P., Smolarkiewicz MOptymalizacja gospodarką odpadami komunalnymi w skali mikro i makroregionalnej, Wyd.  Inst. Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa, 2003.
 • Biedugnis S., Podwójci P., Smolarkiewicz MZarządzanie gospodarka odpadami komunalnymi w skali mikro i makroregionalnej, Inst. Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa, 2003.
 • Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje Wodociągowe – projektowanie, wykonanie, eksploatacja, Wyd. „Seidel-Przywecki” Sp.z o.o, Wyd. III, Warszawa 2011. 
 • Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje Kanalizacyjne – projektowanie, wykonanie, eksploatacja, Wyd. „Seidel-Przywecki” Sp.z o.o, Wyd. III, Warszawa 2011.
 • Heidrich Z., Kalenik M., Podedworna J., Stańko G. Sanitacja wsi , Wyd. „Seidel-Przywecki” Sp.z o.o, Wyd.I, Warszawa 2008.
 • Heidrich Z., Witkowski AUrządzenia do oczyszczania ścieków, Wyd. „Seidel-Przywecki” Sp.z o.o, Wyd.I, Warszawa 2005.
 • Praca zbiorowa pod red. Z. Heidrch, Kierunki rozwoju zaopatrzenia w wodę do picia, Wyd. „Seidel-Przywecki” Sp.z o.o, Wyd.I, Warszawa 2007.
 • Praca zbiorowa pod red. Z. Heidrich, Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków – poradnik inwestora, Wyd. „Seidel-Przywecki” Sp.z o.o, Wyd.II, Warszawa 2013.
 • Kłoss-Trębaczkiewicz H., Osuch-Pajdzińska E. Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego. prawno-ekonomiczne podstawy projektowania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Wyd. Oficyna Politechniki Warszawskiej, Wyd.I, Warszawa 2015.
 • Kwietniewski M., Rak J. Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce, Monografie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Studia z Zakresu Inżynierii nr 67. Warszawa 2010.
 • Kwietniewski M., Olszewski W., Osuch-Pajdzińska E., Miszta-Kruk K. Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę, Wyd. Oficyna Politechniki Warszawskiej, Wyd.IV, Warszawa 2016.
 • Kwietniewski MGIS w wodociągach i kanalizacji, WN-T PWN. Również wydanie w j. angielskim: GIS in water supply and wastewater systems, Monografie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,  Warszawa  2008.
 • Praca zbiorowa pod red. M. Kwietniewski, M. Tłoczek, L. Wysocki, Zasady doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych, Wyd. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Autorzy: W. Dąbrowski, M. Kwietniewski, R. Miłaszewski, B. Morga, A. Roszkowski, J. Starzyński, K. Szatkiewicz, M. Tłoczek, B. Wichrowska, L. Wysocki. Bydgoszcz 2011.
 • Malesińska A. Projektowanie instalacji tryskaczowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 • Osuch-Pajdzińska E., Roman M. Sieci i obiekty wodociągowe, Wyd. Oficyna Politechniki Warszawskiej, Wyd.I, Warszawa 2008.
 • Podedworna J., Umiejewska K. Technologia osadów ściekowych (podręcznik MNiSW), Oficyna Wydawnicza PW, Wyd.I, Warszawa  2008.
 • Podedworna J., Umiejewska K. Ćwiczenia laboratoryjne z technologii osadów ściekowych (skrypt), Oficyna Wydawnicza PW, Wyd. I, Warszawa 2007.
 • Rak J., Kwietniewski M. Bezpieczeństwo i zagrożenia systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2011.