DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I SZKOLENIOWAW zakresie działalności dydaktycznej Zakład uczestniczy w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na wszystkich poziomach kształcenia prowadzonych na WIBHiIŚ, tj. studiach inżynierskich (I stopnia), magisterskich (II stopnia) i doktoranckich (III stopnia) na kierunkach: inżynieria środowiska i ochrona środowiska.

Zakład prowadzi również dwusemestralne studia podyplomowe umożliwiające stałe uzupełnianie i pogłębianie kwalifikacji zawodowych oraz seminaria i szkolenia o zmiennej tematyce dotyczącej współczesnych problemów w wodociągach i kanalizacji.

Przedmioty prowadzone przez pracowników Zakładu umożliwiają przygotowanie absolwentów Wydziału do prowadzenia prac naukowo-badawczych, planowania i programowania inwestycji, projektowania i realizacji oraz kierowania i eksploatacji w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych obejmujących:

  • Ujmowanie wód podziemnych, powierzchniowych i infiltracyjnych,
  • Uzdatnianie wody podziemnej i powierzchniowej do celów komunalnych i przemysłowych – technologie i urządzenia,
  • Dystrybucję wody w miejskich i wiejskich jednostkach osadniczych oraz zakładach przemysłowych,
  • Gospodarkę wodną i ściekową w zakładach przemysłowych,
  • Instalacje wodociągowe w tym ciepłej wody użytkowej i przeciwpożarowe oraz instalacje kanalizacyjne,
  • Sieci kanalizacyjne konwencjonalne i niekonwencjonalne,
  • Pompownie wody i ścieków,
  • Oczyszczanie ścieków i unieszkodliwiania osadów – technologie i urządzenia w tym, oczyszczanie ścieków przemysłowych.

WYRÓŻNIENI PRZEZ STUDENTÓW:

196-001

Złota Kreda  w kategorii prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekt:

za rok akademicki 2015/2016

mgr inż. Andrzej Witkowski

Złota Kreda  w kategorii
prowadzący wykłady:

za rok akademicki 2011/2012,
2012/2013 oraz 2013/2014

dr inż. Maciej Ways

P1080562-001